http://a2.xrjgyw.shop/kj/a10.html的微信域名检测报告http://a2.xrjgyw.shop/kj/a10.html 接口返回成功,域名当前状态:域名微信内被封。详细信息:色情内容。耗时:0.591秒。内存消耗:2.1362152099609mb。 检测时间:2021-06-20 17:51:01

http://a2.xrjgyw.shop/kj/a10.html 接口返回成功,域名当前状态:域名正常。耗时:0.752秒。内存消耗:2.1362152099609mb。 检测时间:2021-06-20 08:34:46

http://a2.xrjgyw.shop/kj/a10.html 接口返回成功,域名当前状态:域名正常。耗时:1.375秒。内存消耗:2.1360244750977mb。 检测时间:2021-06-20 04:48:15

http://a2.xrjgyw.shop/kj/a10.html 接口返回成功,域名当前状态:域名正常。耗时:2.204秒。内存消耗:2.1360244750977mb。 检测时间:2021-06-20 04:47:38

http://a2.xrjgyw.shop/kj/a10.html 接口返回成功,域名当前状态:域名正常。耗时:0.459秒。内存消耗:2.135627746582mb。 检测时间:2021-06-20 04:43:03

http://a2.xrjgyw.shop/kj/a10.html 接口返回成功,域名当前状态:域名正常。耗时:1.548秒。内存消耗:2.1359405517578mb。 检测时间:2021-06-20 01:57:28

http://a2.xrjgyw.shop/kj/a10.html 接口返回成功,域名当前状态:域名正常。耗时:2.228秒。内存消耗:2.1359405517578mb。 检测时间:2021-06-20 00:43:27

http://a2.xrjgyw.shop/kj/a10.html 接口返回成功,域名当前状态:域名正常。耗时:2.223秒。内存消耗:2.1360244750977mb。 检测时间:2021-06-19 23:48:52

http://a2.xrjgyw.shop/kj/a10.html 接口返回成功,域名当前状态:域名正常。耗时:2.314秒。内存消耗:2.1359405517578mb。 检测时间:2021-06-19 22:50:40

http://a2.xrjgyw.shop/kj/a10.html 接口返回成功,域名当前状态:域名正常。耗时:0.831秒。内存消耗:2.1359405517578mb。 检测时间:2021-06-19 19:04:39

检测标识:5e14a06d318d48868720d63ef3a8d5ad 检测次数:67 最后请求ip:36.57.12.84

注:除了状态为域名正常外,其他所有状态,微信内都无法顺畅打开或无法打开。
最近检测: lshby.cnqdyaojie.cnhrbpjkq.cnsyhmhg.cnjnmxht.cnsmartschools.cnhyblwz.cnlchyfs.cnjsgcwz.cnfjcsjs.cn
微信域名检测 微信域名检测接口 微信拦截检测 微信域名拦截通知